Goede afspraken maken goede vrienden

't Pimpeloentje - Menen - ReglementHieronder vindt u de regels die wij hanteren voor een optimale zorg voor uw kind. Dit reglement is overeenkomstig de regels van Kind en Gezin. Bel ons gerust wanneer u meer uitleg wenst. Onderaan de pagina kan u dit document ook downloaden.

INLEIDING BIJ HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Het huishoudelijk reglement:

 • is een algemeen document dat wordt opgemaakt door de organisator van kinderopvang;
 • geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en plichten van de organisator en het gezin;
 • geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin.

Regelingen die verschillen per kind, zoals het afgesproken opvangplan, worden niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement maar in de schriftelijke overeenkomst tussen de organisator en het gezin.Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor ‘ontvangst en kennisneming’ door de persoon die ook de schriftelijke overeenkomst ondertekent. Deze persoon is ‘de contracthouder’. Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij/zij het huishoudelijk reglement ontvangen heeft en op de hoogte is van de inhoud.

1. Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie

DE ORGANISATOR
BVBA ’t Pimpeloentje
Ieperstraat 183
8930 Menen    
0823 557 417
van de kinderopvanglocatie:
‘t Pimpeloentje
Ieperstraat 183
8930 Menen

Openingsdagen en – uren
Maandag tot en met vrijdag: 7u-18u30

Sluitingsdagen
Zaterdag, zondag, feestdagen en brugdagen.
Indien er extra sluitingsdagen voorvallen zal dit gecommuniceerd worden via:

 • website
 • uithangbord
 • facebook
 • flyers

 

Bereikbaarheid van de kinderopvanglocatie in noodgevallen (056 226 300)

 

Tijdens de opvanguren:  
Permanent bereikbaar telefoontoestel: 056/ 226 300
Imelie Standaert: 0474 645 024
Benedicte Maricou: 0474 524 943
Buiten de opvanguren:  
Imelie Standaert: 0474 645 024
Benedicte Maricou: 0474 524 943
CONTACTGEGEVENS VAN KIND EN GEZIN  
Kind en Gezin  
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel
 
telefoonnummer Kind en Gezin-Lijn: 078 150 100
via het contactformulier op de website van Kind en Gezin: http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

 

Het beleid

BELANGRIJKSTE KENMERKEN
’t Pimpeloentje verbindt zich er toe om de opgevangen kinderen op een speelse en familiaire wijze voor te bereiden op de overstap van kinderopvang naar kleuteronderwijs, en dit enkel in dagopvang . Het is essentieel dat deze overgang zo klein mogelijk ervaren wordt door het kind.
’t Pimpeloentje organiseert in vrije momenten en naargelang de gelegenheid evenementen waar de ouders meewerken aan de organisatie en voorbereiding. Hoewel ’t Pimpeloentje vanuit zijn expertise de grote lijnen uitzet van de dagelijkse werking, worden de ouders steeds uitgenodigd om hun visie mee te delen teneinde het kind zich zo thuis mogelijk te laten voelen.
Borstvoeding is mogelijk, maar dan dient er borstvoedingsmelk meegegeven worden.

PRIJS VOOR DE KINDEROPVANG

1. Voorschoolse opvang - inkomensgerelateerde opvang (ikg)

De kindcode dient op voorhand aangevraagd worden (via de website van kind en gezin www.kindengezin.be -> mijn kind en gezin) zodat ‘t Pimpeloentje bij de aanvang van de opvang de kindcode heeft.
(Indien we die niet hebben kan de opvang geweigerd worden).
a.    Als hier een valse verklaring afgelegd wordt kan dit als gevolg hebben dat de opvang van het kind geweigerd wordt.
b.    Om de kindcode aan te vragen, wordt er gebruik gemaakt van de identiteitskaart van de ouders ofwel moeten er tokens aangekocht worden.
c.    De prijs wordt berekend op het gezamenlijk belastbaar beroepsinkomen van de ouder(s).
d.    Als de facturen tot 3maal na elkaar niet tijdig worden betaald, zal uw kind geweigerd worden in elke opvang die met IKG werkt. Dit wil zeggen dat het kind niet meer naar de opvang kan komen.
e.    Indien de opvang niet meer voldoet aan de voorwaarden om met het IKG-systeem te werken of zelf beslist om niet meer met dit systeem te werken heeft dit als gevolg dat er een vaste prijs gehanteerd zal worden:
Fulltime (max 10uren )     2maaltijden        18€
Parttime (max 5uren)    1 maaltijd         13€
f.    De fiscale attesten voor de voorschoolse opvang worden opgemaakt door Imtrum en worden via e-mail of post opgestuurd.

•    Naschoolse opvang -  schoolgaande kinderen

Fulltime (max 10uren)                18€
Parttime (max 5uren)                13€
Naschoolse/voorschoolse opvang          1€   per begonnen half uur
a.    Maandelijks zorgen wij voor een overschrijving die binnen de week dient betaald te worden.
b.    Bij de te late betaling zal er 1euro per dag extra aangerekend worden.
c.    Wijzigingen in de afgesproken data dienen ten laatste een maand op voorhand meegedeeld te worden. Indien dit niet het geval is, zullen de wijzigingen bij de 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen komen.
d.    ’t Pimpeloentje voorziet de fiscale attesten voor de voorschoolse opvang.

BIJKOMEND TARIEF

a. Bij inschrijving wordt een niet-terugbetaalbare dossierkost aangerekend van € 50,-. De inschrijving (en bijhorende bevestiging van een plaats binnen ’t Pimpeloentje) is pas bindend na betaling van deze dossierkost.
b. Bij afhaling na 18u30 wordt een meerprijs aangerekend van € 3,- per kwartier. (Gelieve steeds één van de verantwoordelijken te verwittigen.)
c. De ouders dienen zelf mee te brengen (niet inbegrepen in dagprijs):

 • 2 Zuigflessen
 • Flesvoeding (per pak)
 • Pampers (per pak)
 • Reservekledij
 • Fopspeen en knuffel voor in ‘t Pimpeloentje
 • Persoonlijke medicatie (op voorschrift)
 • ’t Pimpeloentje verzorgt zelf de communicatie indien iets uit de lijst dreigt te ontbreken via een “heen-en-weer schriftje”, voorzien door ’t Pimpeloentje.
 • ’t Pimpeloentje voorziet zelf in een aantal dagelijkse benodigdheden. Hiervoor wordt een maandelijke bijdrage van € 5,- gevraagd. Deze items zijn in volgende niet-exhaustieve lijst opgesomd: vochtige doekjes, stuitzalf, medicatie zonder voorschrift (bvb. Koortswerende middelen), ….
 • ’t Pimpeloentje vraagt om geen speelgoed van thuis mee te brengen.

d. Bij onregelmatigheden of te late betaling kan uw kind geweigerd worden in de opvang en eventueel verdere stappen ondernomen worden. Eventuele bijkomende kosten voor het gerechtelijk vervolgen van niet betaalde facturen zijn ten laste van ouder.
e. Bij laattijdige betaling, zal Intrum nv het gezin aanmanen. Een administratieve kost van € 10 wordt aangerekend bij de tweede aanmaning. Bij gebrek aan reactie op de twee aanmaningen, zal een ingebrekestelling verstuurd worden naar het gezin. Hiervoor zal ePen bijkomende administratieve kost van € 15 in rekening worden gebracht.
Indien het gezin geen gevolg geeft aan de aanmaningen zoals hiervoor vermeld behoudt “Mini-crèche ‘t Pimpeloentje” zich het recht voor:
1. een forfaitair schadebeding aan te rekenen van 18% met een minimum van € 50 op de totaal verschuldigde bijdragen onverminderd de wettelijke intresten.
2. verdere juridische stappen te ondernemen tot inning van de verschuldigde bijdragen

BETALINGSWIJZE

a. Er wordt maandelijks een factuur opgemaakt met de wettelijke verplichte meldingen. De betaling gebeurt aan de door Kind & Gezin aangeduide firma, Intrum, via overschrijving.
b. Het bedrijf Intrum, aangesteld door Kind en Gezin, behandelt de facturatie.
c. Wat betreft de naschoolse opvang – schoolgaande kinderen zal een maandelijkse factuur opgesteld worden door de organisator en dient deze factuur binnen de week betaald te worden.

WETTELIJKE TOEGESTANE MODALITEITEN TOT WIJZIGING VAN DE PRIJS

De prijs kan niet eenzijdig gewijzigd worden, tenzij de regelgeving anders bepaalt
INSCHRIJVING EN OPNAME (VOORRANG)
’t Pimpeloentje maakt gebruik van de voorrangsregel, d.w.z. dat broertjes en/of zusjes van een reeds ingeschreven kind voorrang krijgen op andere kinderen bij de inschrijving.

BRENGEN EN AFHALEN VAN HET KIND

Wat betreft het afhalen van het kind door andere personen geldt als basis de lijst van personen op de inlichtingenfiche.
Indien het kind door iemand anders afgehaald zal worden dient dit telefonisch gemeld te worden.

ZIEKTE OF ONGEVAL VAN HET KIND

Indien een kind ziek wordt of het slachtoffer is van een ongeval worden de ouders telefonisch verwittigd en wordt er hen gevraagd om het kind op te halen. Indien de ouders niet verwittigd kunnen worden, worden de andere personen gecontacteerd die in de inlichtingenfiche opgenomen zijn.
Elk kind zijn huisarts dient vermeld te worden in de inlichtingenfiche. Indien deze persoon niet meteen ter beschikking is, in geval van urgentie, heeft de kinderopvang zelf een dokter die steeds ter beschikking staat. De hieraan verbonden dokterskosten zullen steeds doorgerekend worden naar de ouder.

HET GEBRUIK VAN MEDICATIE

In de inlichtingenfiche wordt opgenomen welke speciale zorgen/medicatie het kind dient te ontvangen. Indien er medicatie toegediend moet worden, vragen we duidelijke, schriftelijke richtlijnen mee te geven van de behandelende geneesheer of apotheker. Koortswerende middelen en medicatie zonder voorschrift worden toegediend volgens de inschatting van de opvoeders/verzorgenden over de fysieke en mentale toestand van het kind.

AFWEZIGHEID VAN HET KIND

a. Per kalenderjaar heeft de contracthouder recht op 18 gerechtvaardigde afwezigheidsdagen.
b. Onder de gerechtvaardigde afwezigheidsdagen valt onder andere (deze lijst is niet exhaustief): ziekte, opvang bij andere familieleden, …
c. Voor deze gerechtvaardigde afwezigheidsdagen kan geen tarief gevraagd worden.
d. Ouders hebben recht op deze dagen ongeacht de reden van afwezigheid. Hiervoor kan geen attest van de geneesheer opgelegd worden.
e. Voor de 5de van de maand dienen de dagen waarop het kind naar de kinderopvang zal komen gereserveerd te worden voor de betreffende maand. De contracthouder betaalt op basis van deze gereserveerde opvangdagen.
f. Indien de gereserveerde opvangdagen te laat gecommuniceerd worden, kan de kinderopvang geen beschikbare plaatsen garanderen.
g. Wijzigingen in de afgesproken data dienen ten laatste 1 maand op voorhand voor de betreffende week medegedeeld te worden aan één van de verantwoordelijken van ’t Pimpeloentje. Indien dit niet het geval is, zal de volledige ikg dagprijs aangerekend worden.
h. indien we voor het kind een maaltijd voorzien en er wordt niet op tijd gecommuniceerd dat het kind geen maaltijd hoeft wordt een prijs van 5 euro aangerekend

 

Recht van het gezin

WENNEN

De ouders van een kind (waarvoor een schriftelijke overeenkomst is afgesloten) hebben het recht om het kind te laten wennen in de kinderopvanglocatie, bij de start van de opvang of na een lange afwezigheid van het kind.
Tijdens deze wenningsperiode (betalend) dient het kind minimaal 2x aanwezig te zijn per week en dit gedurende 1 maand.
De duur van de wenmomenten wordt in samenspraak met de ouders beslist. De ouders worden verzocht niet aanwezig te zijn, ter bevordering van het wennen aan de omgeving. Er kan daarnaast ook een wenmoment zijn met kind en ouders samen, in samenspraak met ’t Pimpeloentje.

TOEGANG TOT ALLE RUIMTES WAAR HET KIND OPGEVANGEN WORDT

Het gezin heeft het recht op toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt.

KLACHTEN

Ouders hebben het recht om klachten te uiten.

 • Bij voorkeur geeft het gezin eerst zijn klacht door aan de organisator van de kinderopvanglocatie volgens de klachtenprocedure van de organisator.
 • Het gezin kan ook klacht indienen bij:

Kind en Gezin
Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel
e-mail: klachtendienst@kindengezin.be
telefoonnummer Klachtendienst 02 533 14 14

PRIVACY

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt.
De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderopvang. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de betrokkenen. Ze worden vernietigd wanneer ze niet meer noodzakelijk zijn in functie van de naleving van de toepasselijke regelgeving.
De organisator verbindt er zich toe om de veiligheid en het vertrouwelijke karakter van de persoonsgegevens te waarborgen.

Informatie over

VERZEKERING
De organisator moet volgens het Vergunningsbesluit deze verzekeringen hebben en de volgende informatie opnemen in het huishoudelijk reglement:
•    een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid
polisnummer: 7A25931 Baloise posthofbrug 16  2600 antwerpen
•    een verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen:
polisnummer: 37401531 KBC Verzekeringen Menen

INLICHTINGENFICHE VAN HET KIND
Voor ieder kind wordt een inlichtingenfiche bijgehouden waarin persoonlijke gegevens van het kind en het gezin staan.
Ouders hebben op elk moment het recht om de inlichtingenfiche van hun eigen kind in te kijken en te verbeteren.

AANWEZIGHEIDSREGISTER

In de kinderopvanglocatie is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. De tijdsaanduiding wordt genoteerd met uren en minuten zodat er achteraf geen discussie ontstaat over de totale aanwezigheidsduur per opvangdag. Maandelijks wordt dit aan de ouders voorgelegd ter ondertekening.
Het gezin moet de genoteerde aanwezigheid van zijn kind maandelijks schriftelijk bevestigen.

WIJZIGING VAN HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en de ouders willen de kinderopvang verder zetten, dan moet het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekend worden voor ontvangst en kennisneming.
Elke wijziging in het gezin hun nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, wordt minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk gecommuniceerd. In dit geval heeft het gezin het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat dit gebeurt binnen de 2 maanden nadat het gezin op de hoogte gebracht werd.

Ondertekening

Ondertekening door de contracthouder,
(voorafgegaan door “voor ontvangst en kennisneming”)

[handtekening]
[naam]
[datum]

 

Download de bestanden door op het icoontje te klikken

Huishoudelijk reglement Schriftelijke overeenkomst Inlichtingenfiche
     
     
‘t Pimpeloentje - Menen
't Pimpeloentje

Ieperstraat 183 - 8930 Menen

Tel.: 056 22 63 00
tpimpeloentje@hotmail.com
BTW BE082 35 57 417

Back to Top
Cookie-instellingen aanpassen

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer. Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden.

Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen.

Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.

 • Instellingen aanpassen
 • Alle cookies accepteren en verdergaan naar de site